Regulamin i polityka prywatności

 

Regulamin sklepu internetowego

 
§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy czcibor.com (Płatnerz Czcibor), dostępny pod adresem internetowym www.czcibor.com, prowadzony jest przez Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu. Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860
 
§ 2
Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, kod pocztowy 18-105, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860
 
§ 3
Kontakt ze sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, 18-105 Suraż
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lukasz.borowski@wp.pl
 3. Konsument może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 
§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies
 
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną konsumenta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest: Po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której konsument jest informowany na stronach sklepu.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w prywatnej korespondencji wysyłanej na adres e-mail podany przez konsumenta w czasie składania zamówienia.
 
 
§ 6
Zakładanie Konta w sklepie
 1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Numer telefonu, Adres E-mail
 2. W przypadku firm dodatkowo. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa, Adres siedziby, Numer NIP
 3. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7
Zasady składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. Zalogować się do sklepu.
 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Twój koszyk”.
 4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji Należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 6. W oknie „Dodatkowe informacje do zamówienia” wpisać wybrane opcje grubościowe, rozmiarowe i materiałowe, po czym kliknąć przycisk  „Zapisz notkę”
 7. Kliknąć przycisk “Akceptuj produkty”
 8. Jeśli wszystko się zgadza, kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”
 9. Potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 10. Czekać na akceptację zamówienia przez sprzedawcę.
 
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny po indywidualnym ustaleniu szczegółów.
 5. Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatność PayPal
 9. Płatność CryptoCurrency
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu.
 
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez konsumenta:
 4. Płatności przelewem: informacje o płatnościach i numer konta, konsument otrzyma tuż przed wysyłką paczki.
 5. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki:  konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, konsument obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do konsumenta liczy się w następujący sposób:
 8. W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności przelewem, konsument otrzyma numer konta w monecie ukończenia pracy nad zamówieniem. Po dokonaniu płatności. Towar zostanie niezwłocznie wysłany.
 9. W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności za pobraniem konsument otrzyma informację o wysłaniu paczki w dniu wysyłki.
 10. W przypadku wyboru przez konsumenta odbioru osobistego produktu konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej konsumenta. O terminie gotowości do odbioru. 
 11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego „cywilizowanego” świata.
 12. Nie wysyłamy do regionów objętych konfliktem zbrojnym.
 13. Nie wysyłamy do regionów opanowanych przez grupy terrorystyczne.
 14. Nie wysyłamy do regionów w których rządy sprawują organizacje zbrodnicze i totalitarne takie jak: dyktatury komunistyczne oraz ich współczesne odpowiedniki, junty wojskowe gdzie jednocześnie łamane są prawa człowieka.
 15. Dostawa Produktu do konsumenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane konsumentowi w zakładce „Jak kupować”
 16. Odbiór osobisty Produktu przez konsumenta jest bezpłatny.
 
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy obejmuje wszystkie produkty niewykonane na zamówienie indywidualne. sprzedawca dobrowolnie dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy również w przypadku kupna większości towarów wykonanych na zamówienie indywidualne o ile, nie są zamówione w niestandardowych opcjach.
 2. Za niestandardowe uznaje się grubość materiału inną niż podana na karcie produktu, rozmiary hełmów poniżej 62cm obwodu oraz powyżej 71cm obwodu.
 3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 7. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 8. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy. Na przykład na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
 
§ 11
Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru konsument ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli konsumentem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli konsumentem jest konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsumentem jest konsument, a sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 
 
 
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, Stowarzyszenie konsumentów Polskich).
 
§ 13
Dane osobowe w sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych konsumentów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, 
 3. Odbiorcami danych osobowych konsumentów sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku konsumenta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Szegułowe  zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności
 
§ 14
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………, ……………..

Miejscowość, data

Dane Użytkownika:

 

 

 

Adresat:

Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, kod pocztowy 18-105, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł , NIP 9662125509, REGON 381808860

 

Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy nr. zamówienia  ………….. z dnia ………………… , której przedmiotem umowy było …………….

……………………………

Podpis Użytkownika

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

 

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.czcibor.com (Płatnerz Czcibor)

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej zwanym jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej www.czcibor.com nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: lukasz.borowski@wp.pl
 2. poczty tradycyjnej: ul. Piłsudskiego17 18-105 Suraż

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w czasie zakładania konta oraz przy zakupie Towarów;
 2. w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 3. w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło, niezbędne dane związane z możliwością wystawienia komentarza na stronie.
 4. w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 6. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie na Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 7. w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą.
 8. w celu badania rynku i opinii przez nas, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane na Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 3. dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 4. dane dotyczące komentarzy w Sklepie internetowym
 5. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
 6. dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te wówczas nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych będą przechowywane przez okres 10 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych nie dokonujących zakupu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym wyłącznie w ramach obowiązującego prawa, np. Prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą na odpowiedniej podstawie prawnej,

 

dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania,

Wykaz dostawców:

 1. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - Zrealizowanie płatności
 2. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Zrealizowanie zamówienia
 3. Geis Parcel PL SP Z o. o. z siedzibą w Łodzi -Zrealizowanie zamówienia
 4. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Zrealizowanie zamówienia

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 3. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 5. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 3. Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 4. gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 2. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: lukasz.borowski@wp.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności na Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Projekt i wykonanie - linphp
Polityka Cookies